Author Topic: ZUEN Chain 空投  (Read 580 times)

wayne_812

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 167
    • View Profile
ZUEN Chain 空投
« on: August 03, 2018, 06:13:57 AM »
ZUEN Chain 空投
ZUEN Chain是世界上第一个全面健康区块链联盟。 ZUEN Chain在ICO Bench上的评分为2.7 / 5
Zuen Chain正在向空投参与者空投5个ZUE令牌(约3美元)。
怎么加入?
1.适用于ZUEN Chain Airdrop白名单。
 https://zuenchain.io/register-for-airdrop?r=ZUE298401
2.加入ZUEN Chain Telegram获取推荐链接。
3.您将收到一封发送给Zune令牌的电子邮件。

虚拟数字货币空投网QQ:629105027
主要专注及时国外空投 全中文实时翻译 欢迎共同交流学习